ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
A3 - Európa fyzická / politická Skladom

Obojstranná mapa Európy - všeobecne zemepisná a politická patrí do základnej výbavy hodín zemepisu na základných, stredných a zvláštnych školách. Použitie mapy pri hodinách zemepisu uľahčuje opis a zapamätanie si zemepisnej polohy Európy, členitosti pobrežia, povrchu, vodstva a jednotlivých zemepisných oblastí. Politická mapa napomáha vyhľadať jednotlivé štáty, hlavné a veľké mestá, porovnávať rozlohy týchto štátov, oblastí koncentrácie obyvateľstva, významnej hospodárskej oblasti. Pre ľahšiu orientáciu a priblíženie učiva sú na mape použité výrazne odlišné farby a plasticky pôsobiace tieňovanie.
Rozmer: A3

1.81 €

A3 - Svet fyzický / politický Skladom

Mapa, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou hodín zemepisu, obsahuje na dvoch stranách dve základné mapy sveta: všeobecne zemepisnú a politickú. Všeobecne zemepisná mapa je určená nielen na prvé hodiny zemepisu, kedy sa žiaci učia určovať zemepisnú polohu, zemepisnú šírku a dĺžku, vyhľadať na mape rovník, obratníky, polárne kružnice, zoznamujú sa so znázorňovaním výškopisu a polohopisu, ale je tiež určená na výučbu a upevňovanie vedomostí zo zemepisu svetadielov a oceánov. Vo vyšších ročníkoch ZŠ je využívaná predovšetkým politická mapa dnešného sveta. Táto obojstranná mapa je zároveň výborným doplnkom učiva na všetkých typoch stredných škôl.
Rozmer: A3

1.81 €

Zemské pologule a prírodné naj Skladom

Mapa, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou hodín zemepisu. Je tiež určená na výučbu a upevňovanie vedomostí zo zemepisu svetadielov a oceánov. Táto obojstranná mapa je zároveň výborným doplnkom učiva na všetkých typoch stredných škôl.
Rozmer: A3

1.81 €

A3 - Detská mapa sveta / Cestujeme po SR Skladom

Detská mapa pomôže deťom získať predstavu o tvare, veľkosti a rozmanitosti sveta a Českej republiky. Pri práci s mapou získajú deti schopnosť orientovať sa a na elementárnej úrovni budú schopné ukázať, kde sa nachádzajú pohoria, nížiny, rieky a mestá, prípadne niektoré známe hrady. Prirodzeným spôsobom prebúdza v deťoch kladný vzťah k našej vlasti a rozvíja ich národné cítenie. Aby sa poznávanie Českej republiky stalo pre deti pútavejším, mapu dopĺňajú veselé a hravé ilustrácie s rozprávkovými motívmi na tému cestovanie a dopravné prostriedky (zem, voda, vzduch).

1.81 €

A4 - Basic English IV Skladom

Súbor náučných tabúľ Basic English je určený predovšetkým pre začiatočníkov na zvládnutie hodín angličtiny hravým spôsobom, ale aj na zopakovanie učiva a jeho precvičovanie. Dopĺňa a ilustruje výklad učiteľa, pričom uľahčuje zvládnutie učiva. IV. diel priberá učivo o minulý čas prostý, minulý čas priebehový, vzájomné porovnávanie a vysvetlenie použitia preberaných časov. Obsah je zameraný aj na učivo z tvaroslovia, a to na opytovacie zámená a tvorbu otázok ("Wh" questions), príslovky množstvo a príslovky frekvencie. Učivo je vhodne doplnené o vetné príklady, krátke úlohy na precvičovanie a samozrejme o zábavné ilustrácie.

1.08 €

A4 - Basic English I Skladom

Súbor náučných tabúľ Basic English je určený predovšetkým pre začiatočníkov na zvládnutie hodín angličtiny hravým spôsobom, ale aj na zopakovanie učiva a jeho precvičovanie. Dopĺňa a ilustruje výklad učiteľa, pričom uľahčuje zvládnutie učiva. I. diel tvorí úvod do anglického jazyka a ľahkou formou, pomocou vtipných ilustrácií, otvára základné tematické okruhy, akými sú farby, tvary, číslice a protiklady. Obsahom druhej strany je vrátane nevyhnutného gramatického minima tému čas: hodiny, poskytovanie základných časových informácií, fáza dňa, mesiaca, ročné obdobie. Záver tvorí krátka konverzácia, ktorá je zameraná na pozdravy, predstavenia, zoznámenia a lúčenie.

1.08 €

A4 - Basic English II Skladom

Súbor náučných tabúľ Basic English je určený predovšetkým pre začiatočníkov na zvládnutie hodín angličtiny hravým spôsobom, ale aj na zopakovanie učiva a jeho precvičovanie. Dopĺňa a ilustruje výklad učiteľa, pričom uľahčuje zvládnutie učiva. II. diel rozširuje slovnú zásobu o približne 100 nových slovíčok. Tiež priberá aj nové gramatické prvky, a to základné pravidlá užívania členov, pravidelné a nepravidelné množné číslo, stupňovanie, väzbu „there is/are/arent“, predložky miesta a smeru. Vetné príklady sú vybrané vhodne a prakticky.

1.08 €

A4 - Irregular Verbs Skladom

Obsah náučnej tabule tvoria nepravidelné tvary 100 frekventovaných významových slovies v tvaroch infinitív, minulý čas, minulé príčastie. Pomocou tejto didaktickej pomôcky si žiaci ľahšie osvoja nepravidelné slovesá, ale aj pravopisné zmeny, ku ktorým dochádza. Trvalé vyvesenie náučnej tabule vedie k ľahšiemu zapamätaniu a osvojeniu daného gramatického učiva. Na opakované precvičovanie a preskúšavanie nepravidelných slovies slúži zadná strana tabule.

1.08 €

A4 - Basic English III Skladom

Súbor náučných tabúľ Basic English je určený predovšetkým pre začiatočníkov na zvládnutie hodín angličtiny hravým spôsobom, ale aj na zopakovanie učiva a jeho precvičovanie. Dopĺňa a ilustruje výklad učiteľa, pričom uľahčuje zvládnutie učiva. III. diel rozvíja učivo z tvaroslovia o sloveso byť, prítomný čas, jednoduchý, priebehový, otázku a zápor. V závere je spracované vzájomné porovnanie a použitie preberaných prítomných časov. Zadná strana je venovaná rozširovaniu slovnej zásoby z konverzačného tematického okruhu "Doing things". Ľahkou formou, pomocou vtipných ilustrácií, pomáha rozšíriť si slovnú zásobu a rečové schopnosti o približne 100 nových slovíčok. Témy ako činnosti v škole, v parku, domáce práce a odpočinok sú vhodné aj na využitie v kombinácii s prednou stranou na precvičovanie preberaných prítomných časov formou tvorenia viet a otázok.

1.08 €