ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Mapy

A4 - Periodická sústava prvkov Skladom

Didaktická pomôcka obsahuje v prehľadnej forme množstvo informácií o prvkoch.
Sú v nej uvedené informácie, ktoré vyžadujú školské normy a didaktické potreby, ale nájdete na nej aj rozširujúce údaje.
Informácie, ktoré sú nad rámec bežného učiva chémie a fyziky, sú veľkým prínosom, pretože ich využitie obohacuje výučbu chémie aj fyziky a skracuje čas prípravy učiteľov aj študentov.
Rozmer: A4

1.01 €

A3 - SR fyzická / kraje Skladom

Všeobecne geografická mapa Slovenskej republiky patrí do základnej a nevyhnutnej výbavy hodín zemepisu a vlastivedy na ZŠ a ZVS.
Od jej prvého vydania v roku 1993 výrazne zmenila kvalitu obsahu, bola aktualizovaná a predovšetkým farebne upravená.
Na mape je tiež politická mapa strednej Európy.
Legenda je rozšírená o údaje o zemepisnej polohe, rozlohe a o významné naj ... SR.
Zadná pracovná strana mapy ponúka široké využitie na precvičovanie, skúšanie a popisovanie.
Rozmer: A3

1.80 €

A3 - Európa fyzická / politická Skladom

Obojstranná mapa Európy - všeobecne geografická a politická patrí do základnej výbavy hodín zemepisu na základných, stredných a zvláštnych školách.
Použitie mapy na hodinách zemepisu uľahčuje popis a zapamätanie si zemepisnej polohy Európy, členitosti pobrežia, povrchu, vodstva a jednotlivých zemepisných oblastí.
Politická mapa napomáha vyhľadať jednotlivé štáty, hlavné a veľké mestá, porovnávať rozlohy týchto štátov, oblastí koncentrácie obyvateľstva, významné hospodárske oblasti.
Pre ľahšiu orientáciu a priblíženie učiva sú na mape použité výrazne odlišné farby a plasticky pôsobiace tieňovanie.
Rozmer: A3

1.80 €

A3 - Svet fyzický / politický Skladom

Mapa, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou hodín zemepisu, obsahuje na dvoch stranách dve základné mapy sveta: všeobecne geografickú a politickú.
Všeobecne geografická mapa je určená nielen na prvé hodiny zemepisu, kedy sa žiaci učia určovať zemepisnú polohu, zemepisnú šírku a dĺžku, vyhľadať na mape rovník, obratníky, polárne kružnice, zoznamujú sa so znázorňovaním výškopisu a polohopisu, ale je taktiež určená k výučbe a upevňovaniu vedomostí zo zemepisu svetadielov a oceánov.
Vo vyšších ročníkoch ZŠ je využívaná predovšetkým politická mapa dnešného sveta.
Táto obojstranná mapa je zároveň výborným doplnkom učiva na všetkých typoch stredných škôl.
Rozmer: A3

1.80 €

Zemské pologule a prírodné naj Skladom

Mapa, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou hodín zemepisu.
Je tiež určená k výučbe a upevňovaniu vedomostí zo zemepisu svetadielov a oceánov.
Táto obojstranná mapa je zároveň výborným doplnkom učiva na všetkých typoch stredných škôl.
Rozmer: A3

1.80 €

A3 - Detská mapa sveta / Cestujeme po SR Skladom

Detská mapa pomôže deťom získať predstavu o tvare, veľkosti a rozmanitosti sveta a Slovenskej republiky.
Pri práci s mapou získajú deti schopnosť orientovať sa a na elementárnej úrovni budú schopné ukázať, kde sa nachádzajú pohoria, nížiny, rieky a mesta, prípadne niektoré známe hrady.
Prirodzeným spôsobom prebúdza v deťoch kladný vzťah k našej vlasti a rozvíja ich národné cítenie.
Aby sa poznávanie Slovenskej republiky stalo pre deti pútavejším, mapu dopĺňajú veselé a hravé ilustrácie s rozprávkovými motívmi na tému cestovanie a dopravné prostriedky (zem, voda, vzduch).

1.80 €

A4 - Zlomky Skladom

Náučná tabuľka uľahčuje žiakom osvojiť si pojmy celok, časť, čitateľ, menovateľ, zlomková čiara a pomocou názorných obrázkov určovať polovicu, štvrtinu, tretinu daného celku.
Pomáha aj pri sčítaní zlomkov s rovnakým menovateľom v jednoduchých prípadoch.
Zadná strana obsahuje množstvo úloh na precvičovanie učiva o zlomkoch.
Vhodné ilustrácie majú žiakov podporovať k formulovaniu slovných úloh so zameraním na určovanie časti z celku a naopak.

1.00 €

A4 - Geometrie - uhol Skladom

Náučná tabuľka prináša prehľadný súhrn učiva o uhloch.
Prednú stranu tvorí okrem úvodného vysvetlenia základných pojmov - uhol, rameno, vrchol, vnútorný bod uhla, veľkosť uhla, stupeň, minúta, uhlomer - aj prehľadne ilustrovanú tabuľku s triedením uhlov podľa veľkosti.
Zadná strana obsahuje učivo o ose uhla, vedľajších a vrcholových uhloch, súhlasných a striedavých uhloch.

1.00 €

A4 - Geometrie - trojuholník Skladom

Náučná tabuľka prináša súhrn učiva o trojuholníku.
Prednú stranu tvorí okrem vysvetlenia základných pojmov - vrchol, strana, protiľahlá strana, vnútorný uhol trojuholníka - aj prehľad triedenia trojuholníkov podľa dĺžok strán a podľa veľkosti vnútorných uhlov. Obsahom zadnej strany je učivo o výške a ťažnici trojuholníka, o opísanej a vpísanej kružnici trojuholníka a o vonkajších uhloch trojuholníka.

1.00 €

A4 - Percentá Skladom

Náučná tabuľka prináša súhrn učiva o percentách.
Prednú stranu tvorí okrem vysvetlenia základných pojmov - percento, základ, percentuálnu časť, počet percent, výpočet 1% - aj prehľadne ilustrovaná tabuľka s riešením slovných úloh na výpočet percent, percentuálnej časti a celku, a to pomocou prechodu cez 1% alebo pomocou priamej úmery a vzorca.
Zadnú stranu tvorí predovšetkým grafické vyjadrenie percent s príkladmi na výpočet percentuálnej časti a percent.

1.00 €

A4 - Základné jednotky Skladom

Obsah prednej strany tvoríja jednotky dĺžky, hmotnosti, času, obsahu a objemu, s prevodami jednotiek a s názornými ilustráciami.
Ilustrácie sú zvolené čo najtypickejšie, aby viedli k ich ľahkému zapamätaniu a tiež umožňovali vykonávať odhad dĺžky, vzdialenosti, hmotnosti, času, obsahu a objemu.
Zadná strana je zhodná v ilustráciách s prednou a slúži na precvičovaniu.

1.00 €

A4 - Abeceda Skladom

Didaktická pomôcka je určená predovšetkým pre 1. a 2. ročník ZŠ.
Hravou formou prispieva k lepšiemu poznávaniu a osvojeniu správnych tvarov písaných a tlačených písmen či k zvládnutiu písania.

1.00 €

A5 - Fyzikálne veličiny a jednotky Skladom

Obsah didaktickej pomôcky tvorí prehľadná tabuľka fyzikálnych veličín a jednotiek.
Fyzikálne veličiny sú rozdelené na základné a odvodené a sú charakterizované značkou, jednotkou a vzťahom pre ich určenia.
Zadná strana je určená na precvičovanie a preskúšanie učiva.

0.94 €

A4 - Basic English IV Skladom

Súbor náučných tabúľ Basic English je určený predovšetkým pre začiatočníkov na zvládnutie hodín angličtiny hravým spôsobom, ale aj na zopakovanie učiva a jeho precvičovanie.
Dopĺňa a ilustruje výklad učiteľa, pričom uľahčuje zvládnutie učiva.
IV. diel priberá učivo o minulý čas jednoduchý, minulý čas priebehový, vzájomné porovnávanie a vysvetlenie použitia preberaných časov.
Obsah je zameraný aj na učivo z tvaroslovia, a to na opytovacie zámená a tvorbu otázok ("Wh" questions), príslovky množstva a príslovky frekvencie.
Učivo je vhodne doplnené o vetné príklady, krátke úlohy na precvičovanie a samozrejme o zábavné ilustrácie.

1.00 €

A4 - Basic English I Skladom

Súbor náučných tabúľ Basic English je určený predovšetkým pre začiatočníkov na zvládnutie hodín angličtiny hravým spôsobom, ale aj na zopakovanie učiva a jeho precvičovanie.
Dopĺňa a ilustruje výklad učiteľa, pričom uľahčuje zvládnutie učiva.
I. diel tvorí úvod do anglického jazyka a ľahkou formou, pomocou vtipných ilustrácií, otvára základné tematické okruhy, akými sú farby, tvary, číslice a protiklady.
Obsahom druhej strany je vrátane nevyhnutného gramatického minima tému čas: hodiny, poskytovanie základných časových informácií, fázy dňa, mesiaca, ročné obdobia.
Záver tvorí krátka konverzácia, ktorá je zameraná na pozdravy, predstavenie, zoznámenie a lúčenie.

1.00 €