ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Vzdelávacie karty a tabuľky

Tabuľky - UČÍME SA ANGLICKY Vypredané

Anglicky ľahko a rýchlo s pomocou setu tabuliek UČÍME SA ANGLICKY.
Set obsahuje:
- 100 nepravidelných slovies
- Basic English I
- Basic English II
- Basic English III
- Basic English IV
Tabuľky sú určené predovšetkým pre začiatočníkov na zvládnutie hodín angličtiny hravým spôsobom, ale aj na zopakovanie učiva a jeho precvičovanie. Dopĺňa a ilustruje výklad učiteľa, pričom uľahčuje zvládnutie učiva.

4.90 €

A4 - Periodická sústava prvkov Skladom

Didaktická pomôcka obsahuje v prehľadnej forme množstvo informácií o prvkoch.
Sú v nej uvedené informácie, ktoré vyžadujú školské normy a didaktické potreby, ale nájdete na nej aj rozširujúce údaje.
Informácie, ktoré sú nad rámec bežného učiva chémie a fyziky, sú veľkým prínosom, pretože ich využitie obohacuje výučbu chémie aj fyziky a skracuje čas prípravy učiteľov aj študentov.
Rozmer: A4

1.01 €

A4 - Zlomky Skladom

Náučná tabuľka uľahčuje žiakom osvojiť si pojmy celok, časť, čitateľ, menovateľ, zlomková čiara a pomocou názorných obrázkov určovať polovicu, štvrtinu, tretinu daného celku.
Pomáha aj pri sčítaní zlomkov s rovnakým menovateľom v jednoduchých prípadoch.
Zadná strana obsahuje množstvo úloh na precvičovanie učiva o zlomkoch.
Vhodné ilustrácie majú žiakov podporovať k formulovaniu slovných úloh so zameraním na určovanie časti z celku a naopak.

1.00 €

A4 - Geometrie - uhol Skladom

Náučná tabuľka prináša prehľadný súhrn učiva o uhloch.
Prednú stranu tvorí okrem úvodného vysvetlenia základných pojmov - uhol, rameno, vrchol, vnútorný bod uhla, veľkosť uhla, stupeň, minúta, uhlomer - aj prehľadne ilustrovanú tabuľku s triedením uhlov podľa veľkosti.
Zadná strana obsahuje učivo o ose uhla, vedľajších a vrcholových uhloch, súhlasných a striedavých uhloch.

1.00 €

A4 - Geometrie - trojuholník Skladom

Náučná tabuľka prináša súhrn učiva o trojuholníku.
Prednú stranu tvorí okrem vysvetlenia základných pojmov - vrchol, strana, protiľahlá strana, vnútorný uhol trojuholníka - aj prehľad triedenia trojuholníkov podľa dĺžok strán a podľa veľkosti vnútorných uhlov. Obsahom zadnej strany je učivo o výške a ťažnici trojuholníka, o opísanej a vpísanej kružnici trojuholníka a o vonkajších uhloch trojuholníka.

1.00 €

A4 - Percentá Skladom

Náučná tabuľka prináša súhrn učiva o percentách.
Prednú stranu tvorí okrem vysvetlenia základných pojmov - percento, základ, percentuálnu časť, počet percent, výpočet 1% - aj prehľadne ilustrovaná tabuľka s riešením slovných úloh na výpočet percent, percentuálnej časti a celku, a to pomocou prechodu cez 1% alebo pomocou priamej úmery a vzorca.
Zadnú stranu tvorí predovšetkým grafické vyjadrenie percent s príkladmi na výpočet percentuálnej časti a percent.

1.00 €

A4 - Základné jednotky Skladom

Obsah prednej strany tvoríja jednotky dĺžky, hmotnosti, času, obsahu a objemu, s prevodami jednotiek a s názornými ilustráciami.
Ilustrácie sú zvolené čo najtypickejšie, aby viedli k ich ľahkému zapamätaniu a tiež umožňovali vykonávať odhad dĺžky, vzdialenosti, hmotnosti, času, obsahu a objemu.
Zadná strana je zhodná v ilustráciách s prednou a slúži na precvičovaniu.

1.00 €

A4 - Abeceda Skladom

Didaktická pomôcka je určená predovšetkým pre 1. a 2. ročník ZŠ.
Hravou formou prispieva k lepšiemu poznávaniu a osvojeniu správnych tvarov písaných a tlačených písmen či k zvládnutiu písania.

1.00 €

A5 - Fyzikálne veličiny a jednotky Skladom

Obsah didaktickej pomôcky tvorí prehľadná tabuľka fyzikálnych veličín a jednotiek.
Fyzikálne veličiny sú rozdelené na základné a odvodené a sú charakterizované značkou, jednotkou a vzťahom pre ich určenia.
Zadná strana je určená na precvičovanie a preskúšanie učiva.

0.94 €

A4 - Basic English IV Skladom

Súbor náučných tabúľ Basic English je určený predovšetkým pre začiatočníkov na zvládnutie hodín angličtiny hravým spôsobom, ale aj na zopakovanie učiva a jeho precvičovanie.
Dopĺňa a ilustruje výklad učiteľa, pričom uľahčuje zvládnutie učiva.
IV. diel priberá učivo o minulý čas jednoduchý, minulý čas priebehový, vzájomné porovnávanie a vysvetlenie použitia preberaných časov.
Obsah je zameraný aj na učivo z tvaroslovia, a to na opytovacie zámená a tvorbu otázok ("Wh" questions), príslovky množstva a príslovky frekvencie.
Učivo je vhodne doplnené o vetné príklady, krátke úlohy na precvičovanie a samozrejme o zábavné ilustrácie.

1.00 €

A4 - Basic English I Skladom

Súbor náučných tabúľ Basic English je určený predovšetkým pre začiatočníkov na zvládnutie hodín angličtiny hravým spôsobom, ale aj na zopakovanie učiva a jeho precvičovanie.
Dopĺňa a ilustruje výklad učiteľa, pričom uľahčuje zvládnutie učiva.
I. diel tvorí úvod do anglického jazyka a ľahkou formou, pomocou vtipných ilustrácií, otvára základné tematické okruhy, akými sú farby, tvary, číslice a protiklady.
Obsahom druhej strany je vrátane nevyhnutného gramatického minima tému čas: hodiny, poskytovanie základných časových informácií, fázy dňa, mesiaca, ročné obdobia.
Záver tvorí krátka konverzácia, ktorá je zameraná na pozdravy, predstavenie, zoznámenie a lúčenie.

1.00 €

A4 - Basic English II Skladom

Súbor náučných tabúľ Basic English je určený predovšetkým pre začiatočníkov na zvládnutie hodín angličtiny hravým spôsobom, ale aj na zopakovanie učiva a jeho precvičovanie.
Dopĺňa a ilustruje výklad učiteľa, pričom uľahčuje zvládnutie učiva.
II. diel rozširuje slovnú zásobu o približne 100 nových slovíčok.
Tiež priberá aj nové gramatické prvky, a to základné pravidlá užívania členov, pravidelné a nepravidelné množné číslo, stupňovanie, väzbu "there is / are / arent", predložky miesta a smeru.
Vetné príklady sú vybrané vhodne a prakticky.

1.00 €

A4 - Irregular Verbs Skladom

Obsah náučnej tabule tvoríja nepravidelné tvary 100 frekventovaných významových slovies v tvaroch infinitív, minulý čas, minulé príčastie.
Pomocou tejto didaktickej pomôcky si žiaci ľahšie osvoja nepravidelné slovesá, ale aj pravopisné zmeny, ku ktorým dochádza.
Trvalé vyvesenie náučnej tabule vedie k ľahšiemu zapamätaniu a osvojeniu daného gramatického učiva.
Na opakované precvičovanie a preskúšavanie nepravidelných slovies slúži zadná strana tabule.

1.00 €

A4 - Basic English III Skladom

Súbor náučných tabúľ Basic English je určený predovšetkým pre začiatočníkov na zvládnutie hodín angličtiny hravým spôsobom, ale aj na zopakovanie učiva a jeho precvičovanie.
Dopĺňa a ilustruje výklad učiteľa, pričom uľahčuje zvládnutie učiva.
III. diel rozvíja učivo z tvaroslovia o sloveso byť, prítomný čas, jednoduchý, priebehový, otázku a zápor.
V závere je spracované vzájomné porovnanie a použitie preberaných prítomných časov.
Zadná strana je venovaná rozširovaniu slovnej zásoby z konverzačného tematického okruhu "Doing things".
Ľahkou formou, pomocou vtipných ilustrácií, pomáha rozšíriť si slovnú zásobu a rečové schopnosti o približne 100 nových slovíčok.
Témy ako činnosti v škole, v parku, domáce práce a odpočinok sú vhodné aj pre využitie v kombinácii s prednou stranou na precvičovanie preberaných prítomných časov formou tvorenia viet a otázok.

1.00 €